Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

İLK YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1— Bu yönerge; ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi amacıyla çıkartılmıştır.

Kapsam

Madde 2—Bu yönerge; üniversitenin ön lisans, lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3—Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin “h” ve “ı” bentleri ile 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4—Bu yönergede geçen;

  1. Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi,
  2. Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
  3. Öğrenci: Namık Kemal Üniversitesi öğrencisini,
  4. Bölüm Öğrenci Sayısı: Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı toplam öğrenci sayısını,
  5. Değerlendirmeye Esas Öğrenci Sayısı: Bölüm öğrenci sayısından hazırlık sınıfı, özel öğrenci, değişim programı, azami öğrenim süresini dolduran, ilgili dönem için belirlenen asgari dersleri almayan, yatay veya dikey geçişle gelen en az bir dönem öğrenim görmeyen öğrenciler, bütünleme mazeret sınavına girenler hariç tutularak tespit edilen öğrenci sayısını,
  6. Asgari Dersler: Üniversite Senatosunca ilgili dönem için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin sayısını,
  7. Katkı Payı: Cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak miktarı,
  8. Öğrenim Ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri cari hizmet maliyeti ücretini,

ifade eder.

Genel şartlar

Madde 5–  (1) İlk yüzde ona girerek katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenci kontenjanı ve öğrencilerin tespiti, bölümler bazında güz ve bahar dönem sonunda yapılır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenci kontenjanı değerlendirmeye esas öğrenci sayısının yüzde onu alınarak tespit edilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki iki sayı 0-49 arası ise alta, 50-99 arası ise üste yuvarlanır.

 (3)  Muaf / Transfer dersi olanlar ilgili ders dışında kalan derslerin dönem not ortalaması ile hesaplamaya katılırlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız olanlar değerlendirmeye alınmazlar.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olamayanlar değerlendirmeye alınırlar. 

(6) Değerlendirmeye esas öğrencilerin dönem sonu itibariyle başarı ortalamaları sıralanır ve ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar öğrenci tespit edilir. Tespit edilen bu öğrenciler arasında başarısız dersi bulunan öğrenciler hariç diğer öğrenciler Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanır.

Uygulama

Madde 6–  (1) Birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(2) İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

            (3) İlk yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrenciler de bu haktan yararlanır.

Geç bildirilen notlar

Madde–6: (1) Yönetmeliklerde belirtilen itiraz süresi bittikten sonra bildirilen not ve not düzeltmeleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde–7: (1) Bu esaslar, 2011–2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanır.

Yürütme

Madde–8: (1) Bu esasları Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.