Fen - Edebiyat Fakültesi

T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
“KİMYA BÖLÜMÜ İNTÖRN KİMYAGERLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ”

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. İntörn Kimyagerlik Eğitiminin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin kendi sektörel alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu yönerge, İntörn Kimyagerlik Eğitimi ile ilgili uygulama ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 23. Maddesine,  01 Temmuz 2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19. Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 74’ün 1. Bendi ve Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3. Bu Yönergede adı geçen;

 1. Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi’ni,
 2. Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörü’nü,
 3. Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ni,
 4. Bölüm: Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü,
 5.      İşyeri: Öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmak üzere görevlendirildikleri kamu 

            veya özel sektör firma/kuruluşlarını,

 1. Koordinatörlük: İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğü’nü,
 2. Koordinatör: İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörü’nü,
 3. Danışman: İntörn Kimyagerlik Eğitimi Danışmanlarını,
 4. İşyeri Eğitim Yetkilisi: İşyeri yöneticisi adına öğrencinin işyerindeki             faaliyetlerinden sorumlu gerçek kişiyi,
 5.      İntörn Kimyagerlik Eğitimi Protokolü: İntörn Kimyagerlik Eğitimi ile ilgili

            kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından  

            imzalanan belgeyi,

          k)         Sözleşme: İntörn Kimyagerlik Eğitimi konusunda öğrenci ve işyeri arasındaki

                      ilişkileri düzenleyen öğrenci, program koordinatörü ve kurum amiri tarafından

                      imzalanan belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönetimi

MADDE 4. İntörn Kimyagerlik Eğitimi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir. İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğünce yürütülür. Koordinatörlük aşağıdaki organlardan oluşur.

 1. Başkan; Kimya Bölüm Başkanını,
 2. İntörn Kimyagerlik Eğitimi Danışmanları; Bölüm Başkanı ve bölüm öğretim üyelerini kapsar.

 

Koordinatörlüğün Görevleri

MADDE 5. Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

 

 1. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde fiilen çalışmalarına imkân vererek, öğrencilere üniversitede öğrenilen teorik bilgileri uygulama deneyimi kazandırmak,
 2. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerini ve işyerlerini kariyer geliştirme ile insan kaynakları yönetimi konusunda bilinçlendirmek,
 3. Öğrencilerin değişik etkinliklerden faydalanarak mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini sağlamak,
 4. Mezunların kendi yetenek ve mesleklerine uygun işlere yönelmelerine rehberlik etmek, iş arama becerilerini geliştirmek,
 5. Mezunların iş hayatındaki başarı ve başarısızlıklarını izlemek,
 6. Mezunların iş ortamında karşılaştıkları eğitim eksikliklerini kendileri ve işverenler ile temasa geçerek belirlemek ve bunların giderilmesi için üniversite yönetimine önerilerde bulunmak,
 7. İşyerlerinin eğitilmiş işgücü ihtiyaçları ile mezunların iş taleplerinin buluşturulmasını sağlamak,
 8. Öğrenciler kanalıyla, işyerlerinin karşılaştıkları problemleri Üniversiteye aktarmak, bu suretle söz konusu problemlere çözüm bulunmasını sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.

Koordinatörlük Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6. Koordinatörlük, Kimyagerlik eğitimi ve kariyer geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri yürütür:

 1. Öğrencilerin mesleki deneyimi ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri toplar ve aday öğrenci listelerini oluşturur.
 2. Öğrencilerin uygulama yapacakları işyerlerinin/kurumların bilgilerini toplar ve her dönem için uygulama yerleri listesini oluşturur.
 3. Mesleki deneyim için uygun nitelikte işyeri veya kurum temini için çalışma yapar. Tekirdağ Bilim sanayi İl Müdürlüğü ve NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki Üniversite–Sanayi işbirliğini geliştirme birimi ve NKÜ Kariyer ve Uygulama Araştırma Merkeziyle birlikte, koordineli çalışarak havuza yeni işyeri/kurum kazandırmaya çalışır.
 4. İntörn Kimyagerlik Eğitimine, firmaların gönüllü katılımı sağlamak üzere işyerleriyle tanıtım amaçlı görüşmeler yapar.
 5. Öğrenciler ve işyeri yetkilileri arasında görüşme ortamı sağlar ve öğrencilerin işyerlerine yerleşmelerini gerçekleştirir.
 6. İntörn Kimyagerlik Eğitimine katılan öğrencileri ve işyerlerini izleme ziyaretlerini Danışmanlarla birlikte yürütür. Firma/kuruluş yetkilileri ve öğrencilerle görüşerek uygulamalarda karşılaşılan güçlükleri belirler ve çözülmesi için öneriler hazırlar.
 7. Mezunların iş bulmalarına yardımcı olur ve kariyer geliştirme faaliyetlerini düzenler.
 8. Çalışma hayatının şartları, kariyer geliştirme ve yönetimi konusunda eğitim etkinlikleri düzenler.
 9. İntörn Kimyagerlik Eğitiminin başarılı olması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımı ile toplantılar düzenler.
 10. İntörn Kimyagerlik Eğitimi uygulamasının başarılı olması için üniversite içi ve üniversite dışı mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya konulması için gerekli faaliyetleri yürütür.
 11. İntörn Kimyagerlik Eğitiminin ve kariyer geliştirme faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlar.

 

İntörn Kimyagerlik Eğitimi Danışmanları Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7. İntörn Kimyagerlik Eğitimine katılan öğrenciler için, Kimya Bölümü öğretim üyelerinin tamamı "İntörn Kimyagerlik Eğitimi" danışmanı olarak, bölüm kurulu kararıyla dekanlığa teklif edilir. İntörn Kimyagerlik eğitim danışmanları, mesleki uygulama ve kariyer geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri yürütür:

 

 1. İntörn Kimyagerlik Eğitim danışmanları Koordinatörlük ile işbirliği içinde çalışırlar ve öğrencilerin ortak eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar.
 2. Öğrencilerin mesleki deneyimi ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri toplar ve aday öğrenci listelerini oluşturur.
 3. Öğrencilerin uygulama yapacakları işyerlerinin/kurumların bilgilerini toplar ve her dönem için uygulama yerleri listesini oluşturur.
 4. İşyeri ziyaretlerinden İntörn Kimyagerlik Eğitim danışmanları birinci derecede sorumlu olup, İntörn Kimyagerlik Eğitimi süresince öğrencileri işyerlerinde belirlenen sürelerde denetleyerek çalışmaların öğrencinin yararına ve bu Yönergeye uygun yürüyüp yürümediğini kontrol eder. Her denetim sonucunda “İntörn Kimyagerlik Eğitim danışmanı denetim formu” düzenleyerek Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 5. Öğrencilerin hazırladığı raporun kontrolünü yapar ve Koordinatörlüğe sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İntörn Kimyagerlik Eğitimi İle İlgili Esaslar

İntörn Kimyagerlik Eğitimine Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 8.

 1.   İntörn Kimyagerlik Eğitimi protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar (Resmi veya özel) ve Bölüm Başkanlığı kontenjan taleplerini koordinatörlüğe bildirirler.
 2.   Kesinleşmiş kontenjanlar İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından akademik takvim dâhilinde lisans programının 7. yarıyılı içerisinde ilan edilir.
 3.   İntörn Kimyagerlik Eğitimi başvurusunda öğrencinin müfredatta alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı için devam mecburiyetini yerine getirmiş olması önkoşullarını sağlaması gerekir.
 4.   Öğrenci ilan edilen İntörn Kimyagerlik eğitimine, akademik takvim dâhilinde lisans programının 7. yarıyılı içerisinde olmak üzere İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar başvuru formu ve transkript ile İntörn Kimyagerlik Eğitim danışmanına başvurur.
 5.   İntörn Kimyagerlik Eğitimine başvuran adaylar, İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğünce ilan edilen tarihte bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, İntörn Kimyagerlik Eğitimi danışmanlarının hazır bulunduğu bir komisyon tarafından mülakata alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 6.   İntörn Kimyagerlik Eğitimi için öğrencilerden ek bir öğrenci katkı payı alınmaz.

İntörn Kimyagerlik Eğitiminin Yürütülmesi

MADDE 9.

 1.   İntörn Kimyagerlik Eğitimi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri için lisans programının 8.yarıyılında, eğitime ara verilmeksizin zorunlu olarak yürütülür.
 2.    İntörn Kimyagerlik Eğitimi kimya ile ilgili üretim, araştırma ya da laboratuvar çalışmaları yapılan resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda yapılabilir (İlgili bölümlerin araştırma laboratuvarları, TÜBİTAK Enstitüleri, diğer Araştırma ve Kontrol Enstitüleri, ve hastene laboratuvarları dahil). "İntörn Kimyagerlik Eğitimi" dersini alan öğrenciler, öncelikli olarak, bu uygulama eğitimini kurum/firmalarda tamamlamak zorundadırlar.  
 3.   İntörn Kimyagerlik Eğitimini seçen ve başarı ile tamamlayan öğrencilerin transkriptlerinde 8. yarıyılda 26 AKTS’ lik “İntörn Kimyagerlik Eğitimi” dersi yer alır.
 4.   İntörn Kimyagerlik eğitimi lisans programının 8.yarıyılında uygulanır ve akademik takvime bağlı olarak derslerin başlamasından derslerin bitimine kadar olan süreyi içine alır.
 5.   İntörn Kimyagerlik Eğitimine meslek kuruluşları tarafından kontenjan talebinde bulunulmadığı dönemlerde öğrencilerin İntörn Kimyagerlik Eğitimlerini Üniversite araştırma laboratuvarlarında yapmaları, İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğünün görüşü alınarak, Bölüm Kurulu tarafından sağlanır.
 6.   İntörn Kimyagerlik Eğitimine kaydolup tamamlayamayan veya başarısız olan öğrencilerin, başarılı olana kadar İntörn Kimyagerlik Eğitim programını tekrar etmeleri zorunludur. Öğrenci, İntörn Kimyagerlik Eğitiminde başarısız olduğunda, aynı  kurum/firmaya  takip eden akademik yılda gönderilmez, bu öğrenci için başka bir kurum/firma belirlenir.
 7.   Öğrenci İntörn Kimyagerlik Eğitim döneminde devam zorunluluğu olmayan derslere “İntörn Kimyagerlik Eğitimi” dersi dâhil olmak üzere 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla kayıt yaptırabilir. Ancak diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz. İzinsiz olarak alınmış olan dersler öğrencinin programına sayılmaz.

Başarı

MADDE 10.

a) Bu sürenin dışında İntörn Kimyagerlik Eğitiminden vazgeçilemez ve vazgeçen öğrenciler başarısız sayılırlar. 

b)  Lisans programından izin/raporlu sayılan öğrenci, İntörn Kimyagerlik Eğitiminde de izin/raporlu sayılır.

c)   İntörn Kimyagerlik Eğitiminde, %90 devam zorunluluğunu ve program şartlarını yerine getiremeyen öğrencinin İntörn Kimyagerlik Eğitiminden Kimya Bölüm Kurulu kararı ile başarısız sayılır.

d) Öğrencinin Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kaydı dondurabilir. Kaydını donduran öğrenci takip eden akademik yılda İntörn Kimyagerlik eğitim programına devam eder.

e) İntörn Kimyagerlik Eğitim döneminde öğrenciler, firma/kuruluşlarda yapmış oldukları çalışmaları rapor haline getirir, onaylattırır ve bölüm tarafından belirlenen bir tarihte bölüm öğretim üyeleri huzurunda raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İntörn Kimyagerlik Eğitimi Raporuna Bölüm Başkanı ve İntörn Kimyagerlik Eğitimi danışmanlarından oluşan komisyon tarafından notu verilir.

f)    Firma/kuruluş amiri dönem sonunda öğrencinin performansını 100’lük not sistemine

       göre değerlendirerek kapalı zarfla İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğüne  

       gönderir.

 1.   İntörn Kimyagerlik Eğitim dönemi bitiminde; İntörn Kimyagerlik Eğitimi Danışmanı tarafından verilen notun %40’u, İntörn Kimyagerlik Eğitimi Raporuna verilen notun %30’u ve firma/kuruluş amiri tarafından verilen notun %30’ı alınarak Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not değerlendirme sistemine göre harf ile ifade edilerek öğrenci otomasyonuna girilir.
 2.   Öğrenciler, İntörn Kimyagerlik Eğitimi değerlendirme sonuçlarına ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar, İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve dilekçe başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde karara bağlanır.

 

Öğrenciden İstenilecek Belgeler

MADDE 11. İntörn Kimyagerlik Eğitimini alacak olan öğrenci, beraberinde uygulama yapacağı firma/kuruluşa;

 1. Koordinatörlük tarafından verilen İntörn Kimyagerlik Eğitimine kabul yazısı,
 2. Nüfus cüzdanı sureti,
 3. 3 adet fotoğraf,
 4. Firmalarla/kuruluşlarla yapılan sözleşmesinin kopyası,
 5. İntörn Kimyagerlik Eğitimi değerlendirme evraklarını kapalı zarf içinde teslim eder.     

 

Öğrencilere Sağlanacak İmkânlar

MADDE 12. Firmalar/kuruluşlar, İntörn Kimyagerlik Eğitimine katılacak öğrencilere;

 1. Öğrencilere, İntörn Kimyagerlik Eğitimi süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite’ye yükümlülük getirmez.
 2. Öğrencilere, İntörn Kimyagerlik Eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde firma/kuruluş tarafından belirlenir. Firma/kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf değildir.
 3. "İntörn Kimyagerlik Eğitimi" yapılan firma/kurumdan, öğrencilerin ulaşımını ve çalışanlarına sağladığı diğer sosyal hizmetlerden, öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanmasını sağlaması beklenmektedir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar.
 4. Namık Kemal Üniversitesi, öğrencileri 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder. 

Disiplin İşleri

MADDE 13. İntörn Kimyagerlik Eğitimine katılan öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ayrıca öğrenciler, işyerine ait yönetmeliklerin disiplin ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. İzinsiz veya mazeretsiz çalışma günlerinin %10’undan fazla işe gelmeyen veya işyeri çalışma saatlerine uymayan öğrencinin İntörn Kimyagerlik eğitimine derhal son verilerek durum firmalar/kuruluşlar tarafından bir yazı ile Koordinatörlüğe bildirilir. Öğrenciler günde 8 (sekiz) saatten fazla çalıştırılamazlar. Öğrenciler gece vardiyalarında çalıştırılamazlar. Öğrenciler işyerlerinden izinsiz ayrılamaz. İşyerinden izinsiz veya mazeretsiz üst üste 3 (üç) gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu firmalar/kuruluşlar tarafından değerlendirilmek üzere Koordinatörlüğe iletilir.

Firmalar/Kuruluşların Sorumlulukları

MADDE 14. Öğrenciler, İntörn Kimyagerlik Eğitimi süresinde işyeri tarafından görevlendirilen işyeri eğitim yetkilisi nezaretinde çalışırlar. Yetkili;

 1. Öğrencinin, işyerindeki işlerle meşgul olmasını,
 2. İntörn Kimyagerlik Eğitimi amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını,
 3. Öğrencinin işyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmasını,
 4. İşyerinde işyeri eğitim yetkilisi, öğrencinin davranışlarını, işyerinin işleyiş mekanizmasını gözleme yeteneğini, çalışmalara katılımını ve performansını, üretime ve diğer hizmetlere katkılarını izleyerek görüşlerini değerlendirme raporuna işler ve ağzı kapalı zarfla Koordinatörlüğe gönderir.

Hastalık ve Kaza Halleri

MADDE 15. İntörn Kimyagerlik Eğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı 7 (yedi) günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, sağlık raporu firmalar/kuruluşlar tarafından ilgili resmi makamlara ve Koordinatörlüğe bildirilir. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu hüküm ve uygulamaları geçerlidir. İntörn Kimyagerlik Eğitimine devam edilemeyen süre ile ilgili kararı, Kimya Bölüm Kurulu verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 16. İşbu esaslarda olmayan hallerde Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği maddeleri uygulanır. Yönergenin uygulanması sırasında öngörülmeyen durumlarda İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine Bölüm Kurulu karar verir.

MADDE 17. Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri fakültede yaptıkları İntörn Kimyagerlik eğitimlerinin geçerlilikleri İntörn Kimyagerlik Eğitimi Koordinatörlüğünün görüşü alınarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

MADDE 18.  İntörn Kimyagerlik Eğitimi için, Kimya Bölümü ders programında yapılacak müfredat değişikliği 2017-2018 akademik yılında Kimya Bölümüne kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinde uygulanmaya başlanacak ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilere de bu yeni müfredat programı uygulanacaktır. Oluşturulan yeni müfredat programı şu an devam eden 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır.

 

Yürürlük

MADDE 19. Bu Yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatonun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girip, 2021-2022 akademik yılının bahar döneminden (8.dönem) itibaren uygulanmaya başlanır.

 

Yürütme

MADDE 20. Bu Yönergeyi Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

İntörn Kimyagerlik Eğitimi  Formları