Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN BÖLÜM VE ANABİLİM DALLARINDAKİ HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

MADDE 1-

(1) Bu Yönergenin amacı; Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölüm ve anabilim dalları tarafından yürütülen hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim-öğretim, uygulama, sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

 

 

Kapsam

 

MADDE 2 -

(1) Bu Yönerge; Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölüm ve anabilim dallarındaki yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar

 

 

Dayanak

 

MADDE 3 -

(1) Bu Yönerge, 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Mart 2017 Çarşamba tarih ve 30022 sayılı “Namık Kemal üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 4 -

Bu Yönergede geçen:

a) Bölüm Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm ve anabilim dalı kurullarını.

b) Eşdeğerlik: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan YDS, YÖKDİL, TOEFL, DELF, PTE, CELI, DELE, TORFL, ZD, TELC gibi ulusal ve uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul gören sınavlardan aşağıda belirtilen asgari derece ve düzeylerde not ve sertifikaya sahip olmayı ifade eder:

c) Fakülte: Fen-Edebiyat Fakültesini

ç) Fakülte Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu

e) Hazırlık Sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıtlı öğrencilerden oluşan ve Fakülte tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

f) Rektör: Üniversite Rektörünü,

g) Senato: Üniversite Senatosunu,

h) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Eğitim-Öğretim Süresi, Haftalık Ders Sayısı, Sınav Komisyonu ve Değerlendirme

 

MADDE 5 -

(1) Hazırlık sınıflarında eğitim öğretim yıl esasına göre yapılır. Süresi bir akademik yıldır. Bu akademik yıl her biri en az on beş (15) haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Hazırlık sınıflarında verilen derslerin haftalık toplamı en az yirmi (20), en çok otuz (30) ders saatidir.

(3) Hazırlık sınıfında dinleme-anlama, konuşma, okuma-anlama ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren dersler toplu olarak ya da ayrı beceri dersleri adı altında verilebilir.

(4) Hazırlık sınıfının yıl içindeki sınav ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak, ilgili bölüm veya anabilim dalları tarafından akademik yılın başında en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon görevlendirilir.

(5) Hazırlık sınıfında verilen derslerin haftalık ders saatleri ve başarı notuna yüzde olarak katkı oranları ilgili bölüm ya da anabilim dalı tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

 

 

Akademik Takvim

 

MADDE 6 -

(1)Hazırlık sınıflarında dersler Namık Kemal Üniversitesi Senatosunca ilgili fakülte için önceden belirlenen Akademik Takvime göre yürütülür.

 

 

Sınavlar

 

MADDE 7 -

(1) Hazırlık sınıflarında sınavlar; yeterlik sınavı, kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur;

a) Yeterlik sınavı; akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek için eğitim-öğretim yılı başında yapılan sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır. Başarılı sayılmak için yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık sınıfına kaydedilir.

b) Kısa süreli sınav; yarıyıl içerisinde haberli veya habersiz, ders saati içerisinde yapılan kısa süreli sınavdır.

c) Ara sınav; hazırlık eğitimi-öğretimi süresince her yarıyıl içinde en az iki kez yapılan sınavdır. Ara sınavın süresi en az bir ders saatidir. Ara sınav tarihleri iki hafta öncesinden ilan edilir.

ç) Yılsonu sınavı; eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın süresi en az iki ders saatidir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve yıl içindeki genel ara sınav not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve sınav programı en az iki hafta öncesinden ilan edilir.

d) Mazeret sınavları; ara sınavlar ile yılsonu sınavına Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli nedenlerden dolayı katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır.

 

 (2) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Derslerin sınav şekli akademik yılın başında tespit edilerek öğrencilere ilan edilir.

 

 

Muafiyet

 

MADDE 8 -

(1) Öğrenciler, aşağıdaki durumlarda yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

 

a) Yeterlik sınavında başarılı olanlar.

b) Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen ulusal sınavlardan en az 65 puan alanlar veya uluslararası sınavlardan en az B1 düzeyinde başarı belgesine sahip olanlar.

c) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanın bu yönerge hükümlerine göre değerlendirilmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.

(2) Diğer üniversitelerin ilgili dil bölümlerinin hazırlık sınıfını B1 seviyesinde en az 65 puana denk gelecek bir başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(3) Eşdeğerlik belgeleri Üniversiteye kesin kayıt dönemi içerisinde ilgili Fakülte Öğrenci işlerine verilir. Fakülte Yönetim Kurulu, eşdeğerlikleri, yeterlik ve düzey belirleme sınavından önce sonuçlandırır.

(4) Bir Eğitim-Öğretim yılı boyunca uygulanan ara sınavlar, kısa süreli sınavlar ve projelerden elde ettikleri yıliçi toplam ortalama not sonucu 80 ve üzeri olan öğrenciler, yılsonu sınavına girmeksizin hazırlık sınıfında başarılı sayılırlar. Bu öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçer.

 

 

Başarı ve Değerlendirme

 

MADDE 9 -

(1) Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı notu; yeterlik sınavı başarı notu, yıliçi notları, yılsonu sınavı başarı notu ile belirlenir. Bunlardan;

 

a) Yeterlik sınavı başarı notu; 100 puan üzerinden en az 65 puandır. Bu sınavın çok aşamalı olarak yapılması durumunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, tüm aşamalardan alınan notların bölüm kurulları tarafından belirlenen yüzde ağırlıklı ortalamasının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

b) Yıliçi not ortalaması; her yarıyıl için ara sınavlar, varsa kısa süreli sınavlar, göz önüne alınarak hesaplanır. Ara sınavların yıliçi notuna katkısı % 70 kısa süreli sınavların katkısı % 30 oranındadır. Her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan yıliçi notları bölüm ya da anabilim dalı kurulları kararı ile belirlenen yüzde oranları doğrultusunda tek bir ara sınav notu olarak hesaplanır. Kısa süreli sınav notu olmaması halinde ara sınav not ortalaması, en az dört ara sınav notunun aritmetik ortalamasıyla hesaplanır. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için yıliçi not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması şartı aranır. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve yılsonu sınavına alınmaz.

 

Tablo 1
Yıliçi Sınav Notunun Hesaplanması

Yıliçi Sınav Notu

Ara Sınav

Kısa Süreli Sınav/Ödev/Proje/Performans

 

% 70

% 30

 

 

c) Hazırlık sınıfı başarı notu; 100 puan üzerinden en az 65 puandır. Hazırlık başarı notu, yıliçi not ortalamasının %40’ı ve yılsonu sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Yılsonu sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

Tablo 2
Yılsonu Başarı Notunun Hesaplanması

Yılsonu Başarı Notu

Yıliçi Sınav Notu

Yılsonu Sınav Notu

 

% 40

% 60

 

 

 

 

Devam Durumu

 

MADDE 10 -

(1) Hazırlık sınıflarında derslerin toplamının % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı öncesinde ilan edilir.

 

 

Başarısızlık Durumu

 

MADDE 11 -

(1) Devam zorunluluğunu yerine getirmedikleri veya yıliçi not ortalamasını elli (50) tutturamadıkları için yılsonu sınavına giremeyen veya yılsonu sınavına girdikleri halde, sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler başarısız sayılırlar.

(2) Hazırlık sınıfında devamsızlık gerekçesiyle başarısız olan öğrenciler de her eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Hazırlık sınıfında hangi gerekçeyle olursa olsun, iki yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

(Not: Yüksek Öğretim Kurulunun Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ya da Anabilim Dalları ile ilgili çerçeve yönetmeliği hükümleri gereğince, iki yıl üst üste başarısız olup üniversite ile ilişiği kesilen izleyen 3 yıl boyunca yalnızca muafiyet sınavına girme ve başarılı olmaları durumunda 1. Sınıfa kayıt yaptırma hakkına sahiptirler.)

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 12 -

(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Mart 2017 Çarşamba tarih ve 30022 sayılı “Namık Kemal üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 14 -

(1) Bu Yönerge hükümleri, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

MADDE 15 -

(1) Bu Yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.