Fen - Edebiyat Fakültesi

YETERLİLİKLER
Alman Dili ve Edebiyatı1-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun beceri ve donanımları vermek: Öğrenciler, dilin ustalıkla kullanımını, araştırma ve iletişim becerilerini, iyi bir genel kültürü, geniş ve açık bir düşünce yapısını ve eleştirel bir yargıyı gerektiren tüm iş alanlarına hazırdırlar. Tercümanlık ve çeviri yapmasını bilirler. 2-Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirmek: Amaç ne olursa olsun, dil öğrenimi yapan kişi öğrendiği dil ya da dillerin dilbilgisi kurallarını, sözdizim yapılarını bilir ve bunları başkasıyla iletişim kurarken hızlı ve ustalıkla kullanır. Akıcı ve net bir biçimde aksansız konuşur. Yazınsal bilgi ve becerileri edinmiştir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmasını ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir. 3-Öğrencinin özellikle öğrenim gördüğü alanda bilgilendirmeye, açıklamaya ve eleştiriye yönelik yazılı ve sözlü metinleri kaleme almak, hazırlamak ve sunmak: Farklı metin tipleriyle ilgili kurallara, asıl amaca, imla, gramer, sözdizim ve noktalama kurallarına, sözlü bir sunumun gerekliliklerine, uygun ve zengin bir sözcük dağarcığı ilkelerine uyarak, okuyucu ya da dinleyiciyi hoşnut bırakacak söylem ve metinleri oluşturur. 4-İş pazarındaki rekabet gücünü artıracak özel alan diline ait dilsel becerileri kazandırmak ve gittikçe yaygınlaşan çok dilliliği desteklemek: İçinde bulunulan koşullar, ülkenin çıkarları, kültürel ve ekonomik yapısı ve dünyanın siyasi ve ekonomik seyrine uygun olarak, öğrenciler öğrenim gördükleri yabancı dilin dışında en az ikinci bir yabancı dili yetkin olacak seviyede öğrenirler. Farklı alanlardaki iş pazarına uygun donanımla mezun olurlar. Yabancı dil ya da dilleri turizm, pazarlama, bankacılık ve finans, uluslar arası ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda kullanırlar ve gerekli terminolojiye sahiptirler.5-Farklı kültürleri ve yapıtlarını okuyan ve izleyen etkin okurlar yaratmak: Öğrenciler, öğrenim ve edinimleri sayesinde yorumlarını oluştururlar, düşünce ve duygularını ayrıntılarıyla yazar ve etkili konuşurlar. Yazın, dil ve imgeleme önem vererek, dil ve yazın tutkunu olurlar. Yazının, duyguların dile getirilmesinde, imgelemin eğitilmesi ve gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun ayrımındadırlar. Estetik ve etik değerin yargılanmasında kapasitelerini geliştirirler. Temel bir hak olarak dilin insancıl amaçlara yönelik etkin kullanımına, okur ve geleceğin yazarı olarak, kültür yaşamına hazırlanmaya önem verirler. Yazını, çok kültürlülük ve farklı kültürlerin dile getirilmesi olarak algılarlar. 6-Eğitimin tüm alanlarında görev alacaklar için sözlü ve yazılı öğretim formasyonu kazandırmak: Bölümden mezun olan öğrenciler, eğitim ve öğretim alanında kendilerinden istenen dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, aktarma ve iletişim kurma becerilerinde gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrendikleri yabancı dil ya da dilleri başkalarına öğretirken, amaçlarını, seçimlerini, uygun öğretim stratejilerini ve yöntemlerini aldıkları eğitim çerçevesinde bilirler, örneklendirme yaparlar ve konularına hâkimdirler. 7-Dilbilim ve yazın alanlarında araştırmacı formasyonu kazandırmak: Mezunlar, Batı Dilleri ve Edebiyatlarıyla ilgili kariyerlerine hazırdırlar. Dilin kullanım ve işleyiş özeliklerini, sözcük ve anlam yapılarını tanırlar. Yazınsal alanda yorum ve değerlendirmelerde bulunurlar. Yazın, felsefe, siyaset ve toplumu ilgilendiren konulara eleştirel yaklaşmayı bilirler. Eleştirel düşünmeye ve yorum yapmaya önem verirler. Empati yeteneği gelişmiş ve evrensel değerleri özümsemiş kişiler olarak, konulara farklı açılardan bakabilirler. 8-Alanında kendine güvenen ve yetkin bilim adamı yetiştirmek: Bir konuşmaya katılabilmek için gerekli beceri ve donanımlara sahiptirler. Başkalarının ortaya koyduğu farklı bakış açılarını dikkatli ve saygılı bir biçimde dinlerler, kendi değerlendirme ve sorularını başkalarının görüşlerine ilintileyerek açık bir biçimde yaparlar. Gerektiğinde kendilerinden istenen sunum ve gösterileri hazırlar, düzenler ve gerçekleştirirler. Kendilerinden bilimsel bir çalışma ya da araştırma istendiğinde yazılı ve sözlü sunum ya da varsayımlarını ortaya koyarlar. Yazınsal söylem ve metinleri analiz etmeyi, açıklamayı ve değerlendirmeyi bilirler.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ)1-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun beceri ve donanımları vermek: Öğrenciler, dilin ustalıkla kullanımını, araştırma ve iletişim becerilerini, iyi bir genel kültürü, geniş ve açık bir düşünce yapısını ve eleştirel bir yargıyı gerektiren tüm iş alanlarına hazırdırlar. Tercümanlık ve çeviri yapmasını bilirler.2-Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirmek: Amaç ne olursa olsun, dil öğrenimi yapan kişi öğrendiği dil ya da dillerin dilbilgisi kurallarını, sözdizim yapılarını bilir ve bunları başkasıyla iletişim kurarken hızlı ve ustalıkla kullanır. Akıcı ve net bir biçimde aksansız konuşur. Yazınsal bilgi ve becerileri edinmiştir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmasını ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir.3-Öğrencinin özellikle öğrenim gördüğü alanda bilgilendirmeye, açıklamaya ve eleştiriye yönelik yazılı ve sözlü metinleri kaleme almak, hazırlamak ve sunmak: Farklı metin tipleriyle ilgili kurallara, asıl amaca, imla, gramer, sözdizim ve noktalama kurallarına, sözlü bir sunumun gerekliliklerine, uygun ve zengin bir sözcük dağarcığı ilkelerine uyarak, okuyucu ya da dinleyiciyi hoşnut bırakacak söylem ve metinleri oluşturur.4-İş pazarındaki rekabet gücünü artıracak özel alan diline ait dilsel becerileri kazandırmak ve gittikçe yaygınlaşan çok dilliliği desteklemek: İçinde bulunulan koşullar, ülkenin çıkarları, kültürel ve ekonomik yapısı ve dünyanın siyasi ve ekonomik seyrine uygun olarak, öğrenciler öğrenim gördükleri yabancı dilin dışında en az ikinci bir yabancı dili yetkin olacak seviyede öğrenirler. Farklı alanlardaki iş pazarına uygun donanımla mezun olurlar. Yabancı dil ya da dilleri turizm, pazarlama, bankacılık ve finans, uluslar arası ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda kullanırlar ve gerekli terminolojiye sahiptirler.5-Farklı kültürleri ve yapıtlarını okuyan ve izleyen etkin okurlar yaratmak: Öğrenciler, öğrenim ve edinimleri sayesinde yorumlarını oluştururlar, düşünce ve duygularını ayrıntılarıyla yazar ve etkili konuşurlar. Yazın, dil ve imgeleme önem vererek, dil ve yazın tutkunu olurlar. Yazının, duyguların dile getirilmesinde, imgelemin eğitilmesi ve gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun ayrımındadırlar. Estetik ve etik değerin yargılanmasında kapasitelerini geliştirirler. Temel bir hak olarak dilin insancıl amaçlara yönelik etkin kullanımına, okur ve geleceğin yazarı olarak, kültür yaşamına hazırlanmaya önem verirler. Yazını, çok kültürlülük ve farklı kültürlerin dile getirilmesi olarak algılarlar.6-Eğitimin tüm alanlarında görev alacaklar için sözlü ve yazılı öğretim formasyonu kazandırmak: Bölümden mezun olan öğrenciler, eğitim ve öğretim alanında kendilerinden istenen dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, aktarma ve iletişim kurma becerilerinde gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrendikleri yabancı dil ya da dilleri başkalarına öğretirken, amaçlarını, seçimlerini, uygun öğretim stratejilerini ve yöntemlerini aldıkları eğitim çerçevesinde bilirler, örneklendirme yaparlar ve konularına hâkimdirler.7-Dilbilim ve yazın alanlarında araştırmacı formasyonu kazandırmak: Mezunlar, Batı Dilleri ve Edebiyatlarıyla ilgili kariyerlerine hazırdırlar. Dilin kullanım ve işleyiş özeliklerini, sözcük ve anlam yapılarını tanırlar. Yazınsal alanda yorum ve değerlendirmelerde bulunurlar. Yazın, felsefe, siyaset ve toplumu ilgilendiren konulara eleştirel yaklaşmayı bilirler. Eleştirel düşünmeye ve yorum yapmaya önem verirler. Empati yeteneği gelişmiş ve evrensel değerleri özümsemiş kişiler olarak, konulara farklı açılardan bakabilirler.8-Alanında kendine güvenen ve yetkin bilim adamı yetiştirmek: Bir konuşmaya katılabilmek için gerekli beceri ve donanımlara sahiptirler. Başkalarının ortaya koyduğu farklı bakış açılarını dikkatli ve saygılı bir biçimde dinlerler, kendi değerlendirme ve sorularını başkalarının görüşlerine ilintileyerek açık bir biçimde yaparlar. Gerektiğinde kendilerinden istenen sunum ve gösterileri hazırlar, düzenler ve gerçekleştirirler. Kendilerinden bilimsel bir çalışma ya da araştırma istendiğinde yazılı ve sözlü sunum ya da varsayımlarını ortaya koyarlar. Yazınsal söylem ve metinleri analiz etmeyi, açıklamayı ve değerlendirmeyi bilirler.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Arkeoloji1-Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak Arkeoloji alanında güncel konu ve teknolojiyi izleme ve dünyada bu konudaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirme ve katkıda bulunma becerisi kazanır.2-Mesleğiyle ilgili hem teorik (üniversite eğitimi, müze deneyimleri vd.) hem de pratik (kazılar, yüzey araştırmaları) bilgi ve deneyimler kazanır. 3-Karşılaştırmalı bir perspektifle ulusal ve uluslar arası bilgiye sahip olarak, arkeolojik bilgi birikimini güncelleyebilme, geçmişle güncel olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisini kazanır.4-İhtiyaç halinde disiplinler arası görüş de alarak veri toplama, değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarını rapor haline getirebilme ve bu bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.5-Her türlü arkeolojik malzeme hakkında temel bilgilere sahip olarak, arkeolojik eser tanıyabilme, tanımlayabilme ve yorumlayabilme bilgisine sahip olur. 6-Ekip çalışması içerisinde sorumluluk alma, problem çözme ve ortak bir amaç için çalışma deneyimi, bilimsel etik kurallara göre hareket etme becerisi kazanır. 7-Çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak toplumu, Arkeoloji bilimi ve kültürel miras ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütme becerisi kazanır.8-Bibliyografik repertuar, arşiv envanteri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.9-Arkeoloji terminolojisi ve yöntemleri ile çağdaş bilimsel araştırma tekniklerini kullanma becerisine sahip olur.10-Arkeoloji ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak bilimsel çalışmaları doğru bir biçimde yürütme becerisi kazanır. 11-Arkeoloji biliminin tarihçesini ve farklı dönemlerde oluşmuş anlayışları bilerek, arkeolojik kavramlara farklı açılardan yaklaşabilme ve objektif yorum yapabilme olgunluğuna erişir.12-Arkeoloji alanında ilgili kişi ve kurumlar ile birlikte çalışma, bu kişi ve kurumlar ile çeşitli görüşler paylaşma ve sorunlar ile ilgili çözüm önerileri getirme becerisi kazanır.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Biyoloji1-Yaşamın kalıtsal temelini, genetik bilgi akışını ve bunların evrim teorisiyle ilişkisini ifade eder.2-Sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak düzeyde bilgi sahibi olur. 3-Molekül, gen, kromozom, hücre, organ ve organ sistemleri olmak üzere tüm biyolojik seviyelerde yapı, işlev ve süreç arasındaki ilişkileri analiz eder ve değerlendirir. 4-Gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşıp onu takip edebilecek, yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek, temel makaleleri okuyup tartışabilecek, ulaştığı bilginin kalitesini değerlendirebilecek düzeyde İngilizceye sahip olur, ayrıca bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi kazanır5-Biyolojinin toplumsal işlevini bilen, mesleki sorumluluk bilincinde ve bilimsel etik değerlere bağlı birey olur.6-Biyolojinin fizik, kimya ve matematik temellere dayandığını bilir, biyolojik verileri yorumlamada istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi gösterir.7-Biyolojik çeşitliliği bilerek ulusal biyolojik kaynakları tanımlar, bunları koruma ve çevreye saygılı olma bilinci kazanır8-Biyolojideki ilgi alanını belirler, seçeceği derslerle bu alanda sağlam bir bilgi temeli oluşturur.9-Bilimsel yöntemin süreçlerini uygulayabilme, bunun için gerekli olan temel laboratuvar tekniklerini ve araç gereçlerini kullanabilme becerisi geliştirir ve lisansüstü eğitime hazır olur10-Bağımsız olarak öğrenme ve sonra öğrendiği bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak başkalarına aktarma becerisi gösterir

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. 
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 
5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 
2- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Coğrafya1-Uluslararası ilişkilerde coğrafyanın siyasal gücünü anlayabilme.2-Kültür-coğrafya ilişkisini anlama, kültürün mekânsal yansımalarını anlama.3-Kent ve Kentleşmeyi kuramlarıyla kavrayabilme.4-Çevre sorunlarının ortaya çıkışını, sebeplerini ve sonuçlarını öğretmek.5-Coğrafyanın diğer bilimlerle olan uzak-yakın ilişkilerini kavrama.6-Coğrafyanın arazi gözlemleri yapılarak öğretilmesi.7-Coğrafya bilimini yöntem, prensip ve kuramlarıyla tanıyabilme.8-Coğrafya bilimine hizmet etmiş kişi ve kurumları tanıma.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. 
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. 
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 
5- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir. 
6- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
1- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 
2- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 
3- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. 
4- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 
5- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 
1- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 
2- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. 
3- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. 
4- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 
5- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 
1- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 
2- Neyi nasıl öğreneceğini bilir. 
3- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. 
4- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. 
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 
6- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. 
7- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 
4- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. 
5- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
7- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 
4- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. 
 TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Fizik1-Fizik mezunları büyük oranda lisanüstü eğitime devam eder veya araştırma-geliştirme sektöründe yada eğitim-öğretim alanında mesleki yaşantısını sürdürür.2-Fizik lisans öğrencileri fizik teorilerini ifade etmek için teorilerin uygulandığı problemlerin çözümünde matematiksel yöntemleri ve sayısal teknikleri (bilgisayarı) etkin şekilde kullanır.3-Fizik lisans öğrencileri fiziksel niceliklerin, deneysel gözlemini ve ölçümünü, hata analizini yapar, deney sonuçlarını yorumlar; deney ile teori arasındaki ilişkileri kurabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.4-Fizik lisans öğrencileri fiziğin temelleri olan, klasik mekanik, elektromanyetizma, kuantum mekaniği, istatistik fizik ve termodinamik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur. Ayrıca öğrenciler fiziğin alt alanlarından (teorik, deneysel ve sayısal) en az birine yönlenir.5-Fizik lisans öğrencileri analitik düşünür, araştırıcıdır ve sorgular.6-Fizik lisans mezunları fizik konularında literatürü inceler, sunum yapar, bireysel ve grup çalışması yapar, her türlü ifadede ve yazımda doğru ve güzel Türkçe kullanır.7-Fizik lisans mezunları eğitim-öğretim ve araştırma alanında uluslararası seviyede olur. Bu amaçla başta İngilizce olmak üzere yabancı dildeki literatürü ve kaynakları takip eder, doküman hazırlar ve sunum yapar

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. 
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 
5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
0- 1-Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. 2-Klasik ya da modern her türlü analiz metodunu uygular, deneylerin sonuçlarını değerlendirir. 
 

Fransız Dili ve Edebiyatı1-Yazınsal bilgi ve becerileri edinir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmayı ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir.2-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun donanımları, araştırma ve iletişim becerilerini kullanır. 3-Mesleki alanıyla ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri izler; edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası bir temelde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.4-İlgi alanı/alanları doğrultusunda mezuniyet sonrasında yöneleceği mesleki alanın kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle donanmıştır.5-Fransız Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 6-Fransız Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 7-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında gereksinimi duyulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler ya da etkinliklere katılır.8-Dil, din ve kültür farklılıkları gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinirler.9-Çağdaş bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanarak mesleki uzmanlaşmaya yönelir; deneyimlerini paylaşır; kişisel ve kurumsal gelişime katkı yapar.10-Bireysel ya da ortak proje ve etkinlik üretir; sonuçları ilgili kişi ya da kurumlarla paylaşarak gelişimlerine katkıda bulunur.11-Bilimsel düşüncenin rehberliğinde, etik değerlere bağlı; özgür, girişimci, yaratıcı ve üretken; ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu ve kalite yönetim ve süreçleriyle uyumlu birey davranışı sergiler. 12-Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlayacak araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı bir zihinsel donanım ve birikime ve araştırma yöntem ve tekniklerine sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ)1-Yazınsal bilgi ve becerileri edinir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmayı ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir.2-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun donanımları, araştırma ve iletişim becerilerini kullanır. 3-Mesleki alanıyla ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri izler; edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası bir temelde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.4-İlgi alanı/alanları doğrultusunda mezuniyet sonrasında yöneleceği mesleki alanın kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle donanmıştır.5-Fransız Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 6-Fransız Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 7-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında gereksinimi duyulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenler ya da etkinliklere katılır.8-Dil, din ve kültür farklılıkları gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinirler.9-Çağdaş bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanarak mesleki uzmanlaşmaya yönelir; deneyimlerini paylaşır; kişisel ve kurumsal gelişime katkı yapar.10-Bireysel ya da ortak proje ve etkinlik üretir; sonuçları ilgili kişi ya da kurumlarla paylaşarak gelişimlerine katkıda bulunur.11-Bilimsel düşüncenin rehberliğinde, etik değerlere bağlı; özgür, girişimci, yaratıcı ve üretken; ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu ve kalite yönetim ve süreçleriyle uyumlu birey davranışı sergiler. 12-Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlayacak araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı bir zihinsel donanım ve birikime ve araştırma yöntem ve tekniklerine sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

İngiliz Dili ve Edebiyatı1-Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun beceri ve donanımları vermek: Öğrenciler, dilin ustalıkla kullanımını, araştırma ve iletişim becerilerini, iyi bir genel kültürü, geniş ve açık bir düşünce yapısını ve eleştirel bir yargıyı gerektiren tüm iş alanlarına hazırdırlar. Tercümanlık ve çeviri yapmasını bilirler. 2-Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirmek: Amaç ne olursa olsun, dil öğrenimi yapan kişi öğrendiği dil ya da dillerin dilbilgisi kurallarını, sözdizim yapılarını bilir ve bunları başkasıyla iletişim kurarken hızlı ve ustalıkla kullanır. Akıcı ve net bir biçimde aksansız konuşur. Yazınsal bilgi ve becerileri edinmiştir, bunları kendi düşünce ve amaçları doğrultusunda kendine özgü bir biçimde anlatmasını ve bunlar hakkında fikir alışverişini bilir.3-Öğrencinin özellikle öğrenim gördüğü alanda bilgilendirmeye, açıklamaya ve eleştiriye yönelik yazılı ve sözlü metinleri kaleme almak, hazırlamak ve sunmak: Farklı metin tipleriyle ilgili kurallara, asıl amaca, imla, gramer, sözdizim ve noktalama kurallarına, sözlü bir sunumun gerekliliklerine, uygun ve zengin bir sözcük dağarcığı ilkelerine uyarak, okuyucu ya da dinleyiciyi hoşnut bırakacak söylem ve metinleri oluşturur.4-İş pazarındaki rekabet gücünü artıracak özel alan diline ait dilsel becerileri kazandırmak ve gittikçe yaygınlaşan çok dilliliği desteklemek: İçinde bulunulan koşullar, ülkenin çıkarları, kültürel ve ekonomik yapısı ve dünyanın siyasi ve ekonomik seyrine uygun olarak, öğrenciler öğrenim gördükleri yabancı dilin dışında en az ikinci bir yabancı dili yetkin olacak seviyede öğrenirler. Farklı alanlardaki iş pazarına uygun donanımla mezun olurlar. Yabancı dil ya da dilleri turizm, pazarlama, bankacılık ve finans, uluslar arası ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda kullanırlar ve gerekli terminolojiye sahiptirler. 5-Farklı kültürleri ve yapıtlarını okuyan ve izleyen etkin okurlar yaratmak: Öğrenciler, öğrenim ve edinimleri sayesinde yorumlarını oluştururlar, düşünce ve duygularını ayrıntılarıyla yazar ve etkili konuşurlar. Yazın, dil ve imgeleme önem vererek, dil ve yazın tutkunu olurlar. Yazının, duyguların dile getirilmesinde, imgelemin eğitilmesi ve gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun ayrımındadırlar. Estetik ve etik değerin yargılanmasında kapasitelerini geliştirirler. Temel bir hak olarak dilin insancıl amaçlara yönelik etkin kullanımına, okur ve geleceğin yazarı olarak, kültür yaşamına hazırlanmaya önem verirler. Yazını, çok kültürlülük ve farklı kültürlerin dile getirilmesi olarak algılarlar. 6-Eğitimin tüm alanlarında görev alacaklar için sözlü ve yazılı öğretim formasyonu kazandırmak: Bölümden mezun olan öğrenciler, eğitim ve öğretim alanında kendilerinden istenen dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, aktarma ve iletişim kurma becerilerinde gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrendikleri yabancı dil ya da dilleri başkalarına öğretirken, amaçlarını, seçimlerini, uygun öğretim stratejilerini ve yöntemlerini aldıkları eğitim çerçevesinde bilirler, örneklendirme yaparlar ve konularına hâkimdirler. 7-Edebiyatlarıyla ilgili kariyerlerine hazırdırlar. Dilin kullanım ve işleyiş özeliklerini, sözcük ve anlam yapılarını tanırlar. Yazınsal alanda yorum ve değerlendirmelerde bulunurlar. Yazın, felsefe, siyaset ve toplumu ilgilendiren konulara eleştirel yaklaşmayı bilirler. Eleştirel düşünmeye ve yorum yapmaya önem verirler. Empati yeteneği gelişmiş ve evrensel değerleri özümsemiş kişiler olarak, konulara farklı açılardan bakabilirler. 8-Alanında kendine güvenen ve yetkin bilim adamı yetiştirmek: Bir konuşmaya katılabilmek için gerekli beceri ve donanımlara sahiptirler. Başkalarının ortaya koyduğu farklı bakış açılarını dikkatli ve saygılı bir biçimde dinlerler, kendi değerlendirme ve sorularını başkalarının görüşlerine ilintileyerek açık bir biçimde yaparlar. Gerektiğinde kendilerinden istenen sunum ve gösterileri hazırlar, düzenler ve gerçekleştirirler. Kendilerinden bilimsel bir çalışma ya da araştırma istendiğinde yazılı ve sözlü sunum ya da varsayımlarını ortaya koyarlar. Yazınsal söylem ve metinleri analiz etmeyi, açıklamayı ve değerlendirmeyi bilirler.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Kimya1-Temel kimya branşıyla (organik, fizikokimya, analitik, anorganik, biyokimya) ile ilgili kimyasal maddeleri tanımlar ve bunları birbiriyle ilişkilendirir, laboratuar ekipmanlarını kullanır, laboratuarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapar.2-Modern metod ve cihazları kullanarak bileşikleri sentezler, ayırır ve karakterize eder.3-Matematiğin ve fiziğin temel prensiplerini öğrenir ve bu prensipleri kimyasal problemlerin çözümünde kullanır.4-Laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların güvenlik ile ilgili kurallarını açıklar, kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar. 5-Kuantum kimyası, kimyasal kinetik, elektrokimya ve ileri teknolojiler (nanoteknoloji, biyoteknoloji, vb) konularında güncel problemleri çözer.6-Kimyasal reaksiyonları yazar, reaksiyon yazma mantığını bilir, yazılan reaksiyonları yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları üç boyutlu olarak düşünür, tartışır.7-Kimya ile ilgili bazı özel bilgisayar yazılımlarını etkili şekilde kullanır, basit moleküler modellemesi ve kimyasal hesaplamalar yapar.8-Kimya bilimini hayatın her aşamasında ve her sektörde varlığını benimseyen bir düşünce sistemi oluşturur.9-Kimya bilimindeki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olur.10-Kimya bilimi ile ilgili güncel literatürü takip eder, kütüphane ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrusunda etkili bir şekilde kullanır.11-Çeşitli endüstriyel firmalardaki (biyokimya, ilaç, gıda, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık vb.) arge laboratuarlarındaki temel sorunları çözer analiz eder ve konu ile ilgili enstrümantal cihazları kullanarak cihazlardan alınan sonuçları yorumlayabilecek ileri düzeyde bilgilere sahip olurlar.12-Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimya biliminin ana bilim dallarının temel prensiplerini kullanır ve anabilim dalları arasında ilişki kurar.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. 
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 
5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
0- 1-Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. 2-Klasik ya da modern her türlü analiz metodunu uygular, deneylerin sonuçlarını değerlendirir. 
 

Kimya (İÖ)1-Temel kimya branşıyla (organik, fizikokimya, analitik, anorganik, biyokimya) ile ilgili kimyasal maddeleri tanımlar ve bunları birbiriyle ilişkilendirir, laboratuar ekipmanlarını kullanır, laboratuarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapar.2-Modern metod ve cihazları kullanarak bileşikleri sentezler, ayırır ve karakterize eder3-Matematiğin ve fiziğin temel prensiplerini öğrenir ve bu prensipleri kimyasal problemlerin çözümünde kullanır4-Laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların güvenlik ile ilgili kurallarını açıklar, kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar5-Kuantum kimyası, kimyasal kinetik, elektrokimya ve ileri teknolojiler (nanoteknoloji, biyoteknoloji, vb) konularında güncel problemleri çözer6-Kimyasal reaksiyonları yazar, reaksiyon yazma mantığını bilir, yazılan reaksiyonları yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları üç boyutlu olarak düşünür, tartışır.7-Kimya ile ilgili bazı özel bilgisayar yazılımlarını etkili şekilde kullanır, basit moleküler modellemesi ve kimyasal hesaplamalar yapar8-Kimya bilimini hayatın her aşamasında ve her sektörde varlığını benimseyen bir düşünce sistemi oluşturur.9-Kimya bilimindeki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olur.10-Kimya bilimi ile ilgili güncel literatürü takip eder, kütüphane ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrusunda etkili bir şekilde kullanır11-Çeşitli endüstriyel firmalardaki (biyokimya, ilaç, gıda, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık vb.) arge laboratuarlarındaki temel sorunları çözer analiz eder ve konu ile ilgili enstrümantal cihazları kullanarak cihazlardan alınan sonuçları yorumlayabilecek ileri düzeyde bilgilere sahip olurlar12-Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimya biliminin ana bilim dallarının temel prensiplerini kullanır ve anabilim dalları arasında ilişki kurar

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. 
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 
5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
0- 1-Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. 2-Klasik ya da modern her türlü analiz metodunu uygular, deneylerin sonuçlarını değerlendirir. 
 

Matematik1-Yaşam boyu bilimsel sorgulama, öğrenme ve üretmeye eğilimli olma2-Tümevarım, olmayana ergi gibi yöntemleri kullanarak ya da aksiyomları ve daha önce ispatlanmış teoremleri kullanarak ispat yapabilme3-Teknolojiyi, matematiği incelemede, anlamada ve uygulamada etkin bir araç olarak kullanma. 4-Semboller, matematiksel ifadeler ve grafikler kullanarak yazılı ve sözlü anlatım becerisi gösterme5-Matematikteki ve günlük hayattaki doğru ve yanlış ispatları ayırt edebilme. 6-Matematiksel ifadeleri okuma, anlama, formülleştirme ve uygulama7-Matematiğin, kapsamının, uygulamalarının, tarihinin, problemlerinin, metotlarının ve hem bir bilim hem de entelektüel bir disiplin olarak insanlığa yararlarının kapsamlı bilgisini gösterme8-Matematiğin fiziksel ve sosyal bilimler ile ilgisini ve bu alanlardaki öneminin farkındalığını geliştirme. 9-Matematiğin farklı alanlarındaki bilgileri birleştirerek, bireysel ve grup çalışması ile problem çözebilme ve başka çözümler için etkin sonuçlar çıkarabilme. 10-Matematiği anlama, idrak etme ve etkili kullanma için gerekli analitik yetenekler ve perspektif geliştirme. 11-Karşılaştığı problem veya durumlara analitik ve eleştirel bir yaklaşım getirme, benzerlik kurma ile akıl yürütme ve entelektüel düşünmeyi geliştirme12-Bağımsız entelektüel düşünce yeteneği geliştirme

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. 
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 
6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 
5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Psikoloji1-Uygun istatistik teknikleri ile bir araştırmanın verilerini analiz edebilmek, yorumlamak ve raporlayabilmek.2-Temel düzey görüşme becerilerine sahip olmak.3-Psikolojinin alt alanlarını ve her bir alt alanın çalışma konusunu ve yöntemlerini bilmek.4-Psikolojinin alt alanlarında bir araştırma sorusu/hipotez üretebilmek, uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bir araştırma tasarlayıp, yürütebilmek.5-Psikolojik değerlendirmenin temel ilke ve yöntemlerini bilmek ve alanda kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olmak.6-Psikoloji alanındaki güncel araştırmalar ve uygulamaları takip etmek ve sorunlar ile ilgili duyarlılığa sahip olmak.7-İnsanı biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel bir bütün olarak değerlendirmek.8-Gelişimi yaşam boyu anlayışıyla ve bu süreçlerin karşılıklı etkileşimlerini göz önüne alarak açıklamak.9-Bilimsel düşünce anlayışına sahip olmak10-Bilimsel bir araştırma raporu yazıp sunabilmek.11-Bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetler dahilinde etik ilke ve değerleri kazanmak.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. 
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. 
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 
5- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir. 
6- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
1- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 
2- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 
3- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. 
4- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 
5- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 
1- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 
2- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. 
3- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. 
4- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 
5- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 
1- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 
2- Neyi nasıl öğreneceğini bilir. 
3- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. 
4- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. 
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 
6- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. 
7- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 
4- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. 
5- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
7- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 
4- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. 
 TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Sosyoloji1-Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştir, objektif davranma ve muhakeme becerisi kazanır.2-Sosyoloji alanında kabul edilmiş terminoloji, teknik ve yöntemleri kullanarak bilimsel araştırmalarını yazma ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olur.3-Karşılaştırmalı bir perspektifle yerel, ulusal ve dünya toplumları bilgisine sahip olarak, sosyolojik bilgi ve birikimini güncelleyebilme, geçmişle güncel olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisini kazanır.4-Çağdaş bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, kaynak ve metinleri disiplin kriterlerine uygun olarak değerlendirme ve uygun bir anlatı formu verme becerisi edinir.5-Bibliyografik repertuar, arşiv envanteri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanama bilgi ve becerisine sahip olur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. 
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. 
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 
5- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir. 
6- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
1- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 
2- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 
3- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. 
4- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 
5- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 
1- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 
2- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. 
3- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. 
4- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 
5- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 
1- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 
2- Neyi nasıl öğreneceğini bilir. 
3- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. 
4- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. 
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 
6- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. 
7- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 
4- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. 
5- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
7- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 
4- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. 
 TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tarih1-Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştir, objektif davranma ve muhakeme becerisi kazanır2-Tarih alanında kabul edilmiş terminoloji, teknik ve yöntemleri kullanarak bilimsel araştırmalarını yazma ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olur.3-Kendi dilindeki tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma becerisi, özetleme veya transkripsiyon yapama ve uygun bir şekilde bilgileri tasnif etme becerisini kazanır.4-Karşılaştırmalı bir perspektifle yerel, ulusal ve dünya tarihi bilgisine sahip olarak, tarihsel bilgi ve birikimini güncelleyebilme, geçmişle güncel olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisini kazanır.5-Diğer beşeri bilimlerin araçlarını kullanma bilgi ve becerisini (edebiyat, diller tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, felsefe vb.) edinir.6-Çağdaş bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, kaynak ve metinleri disiplin kriterlerine uygun olarak değerlendirme ve uygun bir anlatı formu verme becerisi edinir.7-Bireysel ve ekip çalışma becerisi kazanır, çalışmalarında bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak, düşüncelerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder.8-Bibliyografik repertuar, arşiv envanteri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanama bilgi ve becerisine sahip olur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Türk Dili ve Edebiyatı1-Zamanının güncel ve aktüel konularına duyarlılık getirir ve kişilerin duygu, düşünceleri ile beraber alanlarında sahip oldukları bilgileri sözlü veya yazılı olarak düzgün bir biçimde ifade edebilme becerilerinin gelişmesi sağlanırken bu alandaki problemlere çözüm getirir.2-Türk Dili ve Edebiyatı sahasındaki güncel literatürü takip ederek kütüphane, arşiv, derleme merkezlerini ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir biçimde kullanır.3-Türk Dili ve Edebiyatı programı, Türk dilini kendi tarihsel akışı içinde tanıtarak onu yabancı dillerin etkisinden koruyan, gelişmesine olumlu katkıda bulunan, ileride yetiştireceği genç kuşaklara dil bilincine sahip olmanın önemini kavratabilen kişilerin yetişmesini sağlar.4-Türk Dili ve Edebiyatı programı, Türkçenin dilbilimsel incelenmesi ile dil bilincini artırmak, edebî eleştiri becerisini kazandırmak ve edebî sanat eserlerini anlayabilecek kapasitede yetişerek düşünce ve ürünleri ile sahaya katkıda bulunur ve zenginlik kazandırır.5-Türk Dili ve Edebiyatı programının sonucunda, Türkçeyi kullanma gücü ile birlikte bu dili en iyi kullanan yazar ve şairleri yakından tanır ve tanıtmaya hazır hale gelir.6-Türk Dili ve Edebiyatı programı, kişileri kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirmeleri ve güncel konuları öğrenebilmeleri için uygun nitelikte uygulanır, disiplinlerarası bilgiye doğrudan ulaşmayı sağlar.7-Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili her sektör (iletişim, radyo-tv, basın-yayın, görsel ve güzel sanatlar, eğitim-öğretim kurumları) alanındaki temel sorunlara ait yaklaşımları öğrenip analiz eder, konu ile ilgili her türlü sorunu ve bunlardan elde edilen sonuçları yorumlayabilecek ileri düzeyde bilgiye sahip olur.8-Türk Dili ve Edebiyatı biliminin ve programının verilerini, insan hayatının her aşamasında, her alanda varlığı benimsenen bir düşünce sistemi oluşturarak ortaya koyar.9-Türk Dili ve Edebiyatı biliminin edebiyat ve dil inceleme ve araştırma kurallarını uygularak temel çalışma alanı olan Türk dünyasının Sibirya’dan Balkanlar’a kadar yayılmış olan alandaki edebiyatını ve dilini bütün incelik ve yönleriyle ele alıp inceler ve sonuçlarını ortaya koyar.10-Temel teorik altyapının yanında kendi bilim dalı ile ilgili gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde bir yabancı dili ve bilgisayarı başarılı ve etkin bir şekilde kullanır.11-Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı gibi Türk Dili ve Edebiyatı biliminin anabilim dallarının temel prensiplerini kullanarak anabilim dalları arasında ilişki kurar.12-Ekip çalışmalarına uyumlu olmak için bir araya gelerek tartışabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri ve kendilerini her şekilde doğru ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bunun sonucunda akademik hayata veya iş dünyasındaki ortama uyum sağlar.13-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilir, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eder ve kendisini buna göre yetiştirir, kendine özgüveni olur; gelişmeye, düşünmeye, düşündüklerini paylaşmaya açık olarak yetişir, ülkesini sever ve korumak için çalışır ve bu sonuç programın başarısının somut göstergesi olur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.  
1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  
2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.  
3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 
1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 
1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 
3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 
5- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 
1- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. 
2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 
3- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.  
4- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 
5- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 TYYÇ; Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey