Fen - Edebiyat Fakültesi
2014-09-05

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ ARASINDA YÜRÜTÜLECEK 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI VE KOŞULLARIÜniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüleri arasında yürütülecek olan aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarında ortak lisansüstü
programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz (I.yarıyıl) yarıyılında öğrenci alınacaktır Başvurular
08/09/2014-10 /09/2014 tarihleri arasında basvuru.trakya.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen
ve posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:
Türk Uyruklular;
1-Başvuru formu.
2-Özgeçmiş
3-Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu
ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon.
4-Diploma (onaylı): Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları
için başvuracak adayların Lisans/Tezli Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı
sureti (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alacakları denklik belgesi.).
5-Not belgesi(Transkript)(onaylı): Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun
oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri
zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme
göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4
üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
6- ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı
aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu
programın puan türünden en az 70 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans
diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına
dair ALES belgesi
7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların YDS’den ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden
en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan muadili bir puan alması zorunludur.
Yabancı Uyruklular;
1-Başvuru formu.
2-Özgeçmiş
3-Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu
ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon.
4-Diploma (onaylı): Yükseklisans programları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları
için başvuracak adayların Lisans/Tezli Yükseklisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin, ilgili
makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni.
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır.
5-Not belgesi(Transkript)(onaylı) ve Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince
Türkçe’ye çevrilmiş metni.
7- Doktora programına başvuracak Yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden
yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim
kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır.
Ayrıca yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı
uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı
olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan
adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.
8- Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan,
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
B-DEĞERLENDİRME
Türk Uyruklular;
Sosyal Bilimler Enstitüsü tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde
ALES puanının % 50’si, mülakat puanının % 40’ı ve lisans/tezli yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının %
10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının Tezli Yüksek
Lisans programları için en az 65, Doktora/Sanatta yeterlik programları için en az 70 olması gerekir ve en
yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
Yabancı Uyruklular;
Başvuru koşullarını sağlayan Yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde
transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşan kazanan adayların kesin listesi
en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan eldir ve kontenjan kadar öğrenci alınır.
C- SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ(Yazılıve/veya sözlü) : Alman Dili ve Edebiyatı ile Türk Dili ve
Edebiyatı anabilim dallarına başvuran adaylar 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde (yazılı ve/veya sözlü)sınava alınacaklardır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 15-16 Eylül 2014 tarihinde Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüde yapılacaktır.
NOT:
-Başvurularda beyan esas olup öğrencilerin yerleşmeleri halinde kayıt esnasında istenilen belgelerini
getirmeleri gerekmektedir. Kayıt için istenilen belgeler ile başvuru formundaki bilgiler arasında fark tespit
edilmesi durumunda yerleşme ve kayıt işlemi iptal edilecektir.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI
ANABİLİM/BİLİM DALLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
ALES PUAN TÜRÜ
TC UYR.
YAB. UYR.
TC UYR.
YAB.
ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ UYR.
ALAN
DIŞI
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni TürkEdebiyatı Bilim Dalı(*)
10(a)
-
-
-
-
-
SÖZ
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
(*)
10 (b) - 3 4(b) - 2 SÖZ
ALAN İÇİ KONTENJANLAR İÇİN MEZUNİYET VE KABUL
KOŞULLARI
(a) Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarından mezun olmak
(b) Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve
Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca),
Çeviribilim-(Almanca)veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) Lisans programından mezun
öğrenciler) lisans/yüksek lisans derecesinde mezun olmak.
(*)Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı yüksek lisans programı ve Alman dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans/doktora programı Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ile ortak yürütülecektir.